Privacybeleid
www.snow-experts.at

1. algemeen

Deze verklaring gegevensbescherming informeert de gebruiker van de website www.snow-experts.at (hierna te noemen "website") over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door Manuel Briendl (hierna te noemen "exploitant"). Persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door de exploitant uitsluitend op rechtmatige wijze verwerkt en doorgegeven - in het bijzonder voor het nakomen van contractuele verplichtingen, op grond van dwingende legitieme belangen van de exploitant of op basis van toestemming van de gebruiker.

Wij zullen daarom geen persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke onder de GDPR vallen. Voor statistische doeleinden zullen wij persoonsgegevens alleen gebruiken als de gegevens geanonimiseerd zijn.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking is afgeleid van de Oostenrijkse wet inzake gegevensbescherming en Verordening (EU) 2016/679 (DSGVO). De rechtsgrondslag wordt specifiek vermeld voor elk van de volgende verwerkingen.

2. uw rechten

Indien de rechtmatigheid van een specifieke gegevensverwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, kan deze toestemming te allen tijde (ook gedeeltelijk) worden herroepen door een e-mail te sturen naar office@snow-experts.at. Voorts heeft de gebruiker recht op informatie over de hem betreffende persoonsgegevens, op gegevensoverdraagbaarheid, op correctie of verwijdering van persoonsgegevens en op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar office@snow-experts.at.

Ten slotte heeft de gebruiker het recht een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming (Hohenstaufengasse 3, 1010 Wenen, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at).

3. presentatie van de website / serverlogbestanden

Om deze website te optimaliseren wat betreft systeemprestaties, gebruiksvriendelijkheid en het verstrekken van nuttige informatie over onze diensten, verzamelt en bewaart de websiteprovider automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit omvat uw internetprotocoladres (IP-adres), browser- en taalinstelling, besturingssysteem, referrer-URL, uw internetprovider en datum/tijd.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij kennis krijgen van concrete aanwijzingen van onwettig gebruik.

Door deze website te bezoeken, geeft de gebruiker zijn of haar uitdrukkelijke toestemming voor de kortstondige opslag van het IP-adres van het eindapparaat in overeenstemming met Art 6 (1) lit a DSGVO. Dit is noodzakelijk voor de levering van de inhoud van de website. Het IP-adres van de gebruiker wordt gewist nadat het gebruik van de website is beëindigd.

Wij gebruiken voornoemde gegevens alleen voor statistische doeleinden.

4. gegevensbeveiliging

Uw persoonsgegevens worden beschermd door passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen. Deze voorzorgsmaatregelen hebben met name betrekking op de bescherming tegen ongeoorloofde, onrechtmatige of zelfs toevallige toegang, verwerking, verlies, gebruik en manipulatie.

Ondanks onze inspanningen om te allen tijde een voldoende hoog niveau van zorgvuldigheid in acht te nemen, kan niet worden uitgesloten dat informatie die u ons via het internet of elektronisch meedeelt, door andere personen kan worden bekeken en gebruikt.

Wij wijzen u erop dat wij derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de onthulling van informatie ten gevolge van niet door ons veroorzaakte fouten bij de gegevensoverdracht en/of ongeoorloofde toegang door derden (bijv. hackingaanval op e-mailaccount of telefoon, onderschepping van faxberichten).

5. gebruik van de gegevens

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering en verwerking van onze diensten of andere zakelijke transacties of die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt.

Wanneer contact wordt opgenomen met de exploitant (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden de volgende gegevens van de gebruiker opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen: Aanhef, voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, alsmede andere gegevens betreffende de aanvraag (bv. accommodatie, periode van dienstverlening).

De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden door de exploitant slechts verwerkt en gebruikt voor zover zij noodzakelijk zijn voor de verwerking van de aanvraag en/of de verlening van de gevraagde dienst.

6. Doorgifte van gegevens aan derden

Het kan nodig zijn uw gegevens door te geven aan derden (bv. dienstverleners waarop wij een beroep doen en aan wie wij gegevens ter beschikking stellen). Uw gegevens zullen alleen worden doorgegeven op basis van de GDPR, met name voor de uitvoering van een contract, op basis van uw voorafgaande toestemming of op basis van onze doorslaggevende legitieme belangen.

In het kader van deze gegevensverwerking geeft de exploitant de verzamelde persoonsgegevens door aan de volgende derden:

Waldhart Software GmbH

Unterdorf 1

6405 Pfaffenhofen.

Sommige van de hierboven genoemde ontvangers van uw persoonsgegevens bevinden zich buiten de Europese Unie of verwerken uw persoonsgegevens daar. Wij geven uw persoonsgegevens echter alleen door aan dergelijke landen als de EU-Commissie heeft besloten dat zij een adequaat niveau van gegevensbescherming hebben of als wij standaardcontractbepalingen sluiten (2010/87/EG en/of 2004/915/EG) of als er een andere toegestane omstandigheid ISd Art 44 ff DSGVO bestaat (bijv. uw geïnformeerde toestemming).

7. Nieuwsbrief

Indien een gebruiker zich abonneert op de nieuwsbrief van de exploitant, worden persoonsgegevens van de gebruiker, namelijk titel, voor- en achternaam, alsmede het e-mailadres verzameld en verwerkt. De gebruiker ontvangt dan tot één keer per maand een gepersonaliseerde e-mail met informatie en aanbiedingen van de exploitant die op zijn of haar behoeften zijn afgestemd (nieuwsbrief). Door zich te abonneren op de nieuwsbrief, geeft de gebruiker zijn of haar uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG dat zijn of haar gegevens mogen worden gebruikt voor de regelmatige verzending van de nieuwsbrief.

Voor de registratie wordt de dubbele opt-in-procedure gebruikt. Na registratie ontvangt de gebruiker op het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail ter bevestiging en machtiging, met het verzoek op de daarin vervatte link te klikken. Dit zorgt ervoor dat alleen de bevoegde gebruiker van het opgegeven e-mailadres zich kan inschrijven voor de nieuwsbrief.

De gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Aan het einde van elke nieuwsbrief staat een link waarmee de gebruiker zich kan uitschrijven. Als alternatief kan de gebruiker ook een overeenkomstige e-mail sturen naar office@snow-experts.at. Nadat de gebruiker zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief, worden zijn persoonsgegevens binnen 3 maanden uit de distributielijst van de nieuwsbrief gewist.

8. Plug-Ins voor sociale media

De exploitant maakt gebruik van zogenaamde "embedded" social media plug-ins (interfaces naar sociale netwerken) op de website. Bij een bezoek aan de website brengt het systeem door de integratie van de plug-ins automatisch een verbinding tot stand met het desbetreffende sociale netwerk en geeft gegevens door (IP-adres, bezoek aan de website, enz.).

De gegevensoverdracht gebeurt zonder tussenkomst van de operator en buiten diens verantwoordelijkheid. De gebruiker kan deze gegevensoverdracht voorkomen door uit te loggen uit de respectieve sociale netwerken alvorens de website te bezoeken. Alleen in de "ingelogde" toestand kan het sociale netwerk via automatische gegevensoverdracht specifieke gegevens aan het activiteitenprofiel van de gebruiker toekennen.

De automatisch doorgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt door de exploitanten van de sociale netwerken en niet door de exploitant. Meer informatie hierover, met inbegrip van de inhoud van de gegevensverzameling door de sociale netwerken, kan rechtstreeks worden verkregen op de website van het betrokken sociale netwerk. Ook de privacy-instellingen kunnen daar worden aangepast.

De op de website geïntegreerde sociale netwerken zijn:

a) Facebook ("vind ik leuk")
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA
Voor meer informatie zie https://www.facebook.com/policy.php

b) Twitter
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
Voor meer informatie zie https://twitter.com/de/privacy

c) Google („+1“)
Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Seite 5

Voor meer informatie zie https://policies.google.com/terms

d) Instagram
Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

Voor meer informatie zie https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav

9. Cookies

Deze website maakt gebruik van "cookies" om onze diensten gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken.

Een "cookie" is een klein tekstbestand dat wij via onze webserver overbrengen naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer. Hierdoor kan onze website u als gebruiker herkennen wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht tussen onze webserver en uw browser. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van onze website te bepalen. De inhoud van de door ons gebruikte cookies is beperkt tot een identificatienummer dat geen enkele persoonlijke verwijzing naar de gebruiker meer toelaat. Het belangrijkste doel van een cookie is om bezoekers van de website te herkennen.

Op deze website worden twee soorten cookies gebruikt:

(a) Sessiecookies: dit zijn tijdelijke cookies die in het cookie-bestand van uw browser blijven tot u onze website verlaat en die automatisch worden verwijderd aan het einde van uw bezoek.b) Permanente cookies: voor een betere gebruikerservaring blijven cookies op uw terminal opgeslagen en stellen ze ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

10. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken.

De door het cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De overdracht van persoonsgegevens naar de VS is onderworpen aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Google zal de doorgegeven gegevens namens de exploitant gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen.

Google mag deze gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de gegevens namens Google verwerken. Wij maken op deze website standaard gebruik van IP-anonimisering. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het wordt doorgestuurd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. In dat geval is het echter mogelijk dat de gebruiker niet alle functies van deze website in hun volle omvang kan gebruiken. Bovendien kan de gebruiker het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html

11. Bewaring van gegevens

Wij zullen de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de vervulling van onze contractuele of wettelijke verplichtingen en voor de verdediging tegen eventuele aansprakelijkheidsvorderingen, tenzij de gegevens verder worden verwerkt voor andere rechtmatige doeleinden (bv. zelfpromotie). In het laatste geval worden de gegevens gewist nadat het doel niet langer van toepassing is.